Kontakt

Kontakt

Informacja kolejowa „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.: 22 364 44 44 - numer infolinii czynny całodobowo.

Informacje odnośnie oferty „Wspólny Bilet ZTM - KM - WKD” można uzyskać pod adresem e-mail: przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl.

Informacje odnośnie Karty Mazowieckiej można uzyskać pod adresem e-mail: karta@mazowieckie.com.pl.

Bagaż pozostawiony w pociągu: 22 364 44 44 - numer infolinii czynny całodobowo.

Dział pomocy technicznej sprzedaży internetowej (IKM): bilety.info@mazowieckie.com.pl.


SKARGI:

Podróżny może złożyć skargę dotyczącą jakości świadczonych usług, zachowania pracowników Spółki KM, niewywiązania się Spółki KM z zawartej umowy przewozowej lub dotyczące innej sprawy, za którą odpowiada Spółka KM, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, podając szczegółowy opis zdarzenia (m.in. datę, miejsce, numer pociągu, relacje oraz godzinę odjazdu pociągu; numer kierownika pociągu/konduktora/kontrolera, itp.).


Skargi mogą być składane:


 1. korespondencyjnie na adres pocztowy:

                „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.       

                Biuro Zarządu   

                ul. Lubelska 26   

                03-802 Warszawa;

 1. drogą elektroniczną na adres: skargi@mazowieckie.com.pl;
 2. telefonicznie pod numerem Call Center: 22 364 44 44;
 3. w kasach biletowych;
 4. osobiście w siedzibie Spółki KM przy ul. Lubelskiej 26 w Warszawie.
 5. poprzez platformę ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks


Spółka KM nie udziela odpowiedzi na skargi, jeśli nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego, dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy przewozu oraz adresu do korespondencji, na który ma zostać przekazana odpowiedź na pismo lub jeśli zawierają wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe.REKLAMACJE:

Podróżny ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu z żądaniem naprawienia szkody poprzez zwrot poniesionych kosztów przewozu, pokrycie dodatkowych udokumentowanych strat materialnych lub odszkodowanie w innej formie zgodnej z profilem działalności przewoźnika.


Reklamację można składać:


 1. w Wydziale Skarg i Reklamacji w siedzibie Spółki KM,
 2. w dowolnym punkcie odprawy Spółki KM,
 3. przesyłką pocztową na adres:


            „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.   

            Wydział Skarg i Reklamacji

            ul. Lubelska 26

            03-802 Warszawa


        4. na adres poczty elektronicznej, tj. skargi@mazowieckie.com.pl

        5. poprzez platformę ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworksReklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji,
 • nazwę i siedzibę Spółki KM,
 • imię i nazwisko (nazwę),
 • adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu) i ewentualnie nazwę banku i numer konta bankowego, na które KM powinna przekazać należności w razie uznania reklamacji,
 • wykaz załączonych dokumentów (uzasadniających złożenie reklamacji),
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.


Do reklamacji mogą zostać załączone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do ulgowych przejazdów.


Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, przewoźnik może, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu, wezwać uprawnionego albo podróżnego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, do przekazania oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu lub innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Wezwanie zawiera pouczenie, że nieprzekazanie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.


Oryginały dokumentów są zwracane Podróżnemu najpóźniej w dniu udzielenia odpowiedzi na reklamację przesyłką rejestrowaną.