Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 1. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848).
 2. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bilety.mazowieckie.com.pl.
 3. Data publikacji strony internetowej: 2017.03.30.
 4. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.04.12.
 5. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  1. skala szarości;
  2. zamiana tekstu na mowę.
 6. Wyłączenia:
  strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 7. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wysoki kontrast,
  2. obsługa interfejsu za pomocą klawiatury,
  3. pauza przewijania się slajdów.
 8. Data sporządzenia: 2021.04.16
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe i postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  Pan Łukasz Okrasa
  adres mailowy: bilety.info@mazowieckie.com.pl
  nr telefonu: 22 47 38 950.
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 3. Żądanie powinno zawierać:
  1. dane osoby zgłaszającej żądanie;
  2. wskazanie, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej ono dotyczy;
  3. sposób kontaktu.
 4. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 5. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 7. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sposób określony w ust. 9, w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej jak i aplikacji mobilnej.
 8. Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.